Bonobo ทารก Sambo ดูเป็นกล้องในสวนสัตว์ของแฟรงค์เฟิร์ต, Germany, Tuesdayda …

ทารก Bonobo Sambo มองเข้าไปในกล้องในสวนสัตว์ของแฟรงค์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีวันอังคารที่ 24 เมษายน 2555 ลูกชิมแปนซีชายเกิดวันที่ 7 มกราคมและต้องยกมือขึ้น

SBOBET

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *